چهارشنبه 22 مهر‌ماه سال 1388

یک صفحه ازمتن را می توان به صورت عمودی وسط چین نمود . اگر فایل شما دارای چندین صفحه است و تنها صفحه اول رابخواهید عمودی وسط چین کنید یک section break وارد نمایید ( از منوی Insert گزینه Break و سپس Next Page رانتخاب کنید ) برا یوسط چین کردن صفحه با قرار دادن اشاره گرماوس در آن صفحه به منوی File و گزینه Page Setup رفته در Layout در جعبه Vertical Alignment گزینه Center را انتخاب کنید . در جعبه Apply To بگویید که این قالب بندی تنها به این Section اعمال گردد.

 

*****