چهارشنبه 22 مهر‌ماه سال 1388

اگر در هنگام paste کردن متنی در ورد ترتیب کلمات به هم می خورند و نامرتب دیده می شوند می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

در هنگام وارد کردن متن در Word می توانید بعد از Paste کردن آن گزینه های مختلف Paste را که با آیکونی در انتهای عبارت Paste شده ظاهر می شود تغییر دهید تا به حالت دلخواه خود برشید. همچنین می توانید متن خود را با استفاده از گزینه Paste Special از منوی Edit در این برنامه منتقل کنید و روی گزینه Unformtted text کلیک کنید تا به حالت درست برسید.

*****